• Бүгін: 25.04.2019 |$1 = ₸380.33

Один день звезды в ЦОН

Посетителям Центров обслуживания населения сегодня оказывали государственные услуги звезды казахстанской эстрады и телевидения. Правительство для граждан на один день «приняло на работу» КадыралиБолмана, КурмашМахана, ГаниЖапишева, ШахаризатаСейдахметова, АйжанНурмагамбетову, Марата Омарова, МырзаханМаханова и АзимбекаБайлина. Представители шоу-бизнеса выдавали удивленным посетителям талоны электронной очереди, информационные справки и готовые документы.


            Мероприятие «Один день звезды в ЦОНе» прошло сегодня одновременно во фронт-офисах поселка АкмолАкмолинской области, города Каскелен Алматинской области, а также в МедеускомЦОНе Алматы и спецЦОНе Астаны. Услугополучатели не упустили возможности не только получить справки из рук кумиров, но и сделать фото на память.


            ШахаризатСейдахметов, например, выдавал готовые номерные знаки и техпаспорта на автомобили в специализированном Центре обслуживания населения. «С людьми работать всегда сложно. Люди приходят очень разные. Кто-то позитивно настроен, а кто-то сразу негативно. Тут нужно быть самому немного психологом, чтобы справляться с таким потоком граждан. И главное – всегда улыбаться», - поделился впечатлениями певец. 


            А телеведущий ГаниЖапишев испытал себя в роли консультанта за справочным столом. «Для меня это был новый опыт. Поработав пару часов на консультации, я испытал настоящий стресс и успел понять, что работа операторов ЦОНа очень сложна. Здесь нужно быть не только грамотным специалистом и оказывать верную консультацию, но и обладать значительными коммуникативными навыками, потому что люди приходят абсолютно разные и каждый со своими проблемами и настроением», - рассказал Гани. 


            Всего в 314 фронт-офисах «Правительства для граждан» работает 8 818 человек. Эти сотрудники шесть дней в неделю с 9 утра до 8 вечера помогают людям получать государственные услуги. За 7 месяцев этого года граждане получили более 20 миллионов госуслуг через центры обслуживания населения. При этом более 7 млнгосуслуг было получено самостоятельно через секторы самообслуживания.


 


 


Пресс-служба некоммерческого


акционерного общества


«Правительство для граждан»


 


 


Жұлдыздардың ХҚО-дағы бір күні


 


            Халыққа қызмет көрсету орталықтарының келушілеріне бүгін қазақ эстрадасы мен телевидение жұлдыздары мемлекеттік қызметтерді көрсетті. АзаматтарғаарналғанүкіметбіркүнгеҚыдырәліБолманды, ҚұрмашМаханды, ҒаниЖапишевті, ШахаризатСейдахметованы, АйжанНұрмағамбетованы, Марат Омаровты, МырзаханМахановтыжәнеӘзімбекБайлинды «жұмысқақабылдады». Шоу-бизнес өкілдеріэлектрондықкезекталондарын, ақпараттықанықтамалардыжәнедайынқұжаттардыберіпотырды.


            «Жұлдыздың ХҚО-дағы бір күні» атты іс-шара бүгін бір мезетте Ақмола облысындағы Ақмол ауылында, Алматы облысының Қаскелен қаласындағы фронт-офистері мен Алматы қаласының Медеу аудандық ХҚО-да және Астана қаласының мамандандырылған ХҚО-да өтті. Қызметалушыларөзкумирлерініңқолынананықтамаларалыпқанақоймай, оларменсуреткетүсумүмкіндігін де жіберіпалмады.


            Мысалы, Шахаризат Сейдахметов мамандандырылған халыққа қызмет көрсету орталығында автокөліктердің дайын нөмірлік белгілері мен техпаспорттарын беріп отырды. "Адамдарменжұмысістеуқашандақиын. Келушілерәртүрлі. Біреулероңкөзқараспенкелсе, кейбіреулербірденнегативтікөңілкүйдеболады.  Бұндайхалықлегінигеруүшінөзіңаздап психолог болуыңкерек. Еңбастысыәрқашанкүлімдеудіұмытпағанжөн", - дедіәнші.


            Белгілі тележүргізуші Ғани Жапишев анықтама секторында тұрып өзін кеңесші рөлінде сынап көрді.  "Мен үшінбұлбіржаңатәжірибеболды.  Кеңесшіболғанекісағатішінде мен шынайыстрестікжағдайдаболдымжәне ХҚО қызметкеріжұмысыныңқаншалықтыауырекендігінтүсіндім. Мұнда тек біліктімаманболыпдұрыскеңес беру аздықетедіекен, себебікелушілерәртүрлі, олардыңтүрлімәселелері мен түрлікөңілкүйлерімаманннанқарымқатынасжасаудыңжоғарыбіліктілігінталапететіндігін" - Ғаниатапайтты.


            Азаматтарғаарналғанүкіметтің 314 фронт-офисінде 8 818 адамқызмететеді. Бұлаптасынаалтыкүнсағат 9-дан  кешкі 8-ге дейінталмайеңбекетіпхалыққамемлекеттікқызметтердіалуғакөмектесетінадамдар.  Бүгінде ХҚОарқылы 600-ден астаммемлекеттікқызметалуғаболады. Біржылда орта есеппеналғандаазаматтар 38 миллионнанастамқызметтіхалыққақызметкөрсетуорталықтарынаналады.


 


 


 


«Азаматтарға арналған үкімет»


мемлекеттік корпорациясы» КЕ АҚ


Баспасөз қызметі


 


 


 


Бөлісу:

(*) Толтыру міндетті өрістер. HTML кодына рұқсат етілмеген.